مدیر مسئول


دکترعلی حسن بیگی دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

  • a-hasanbagiaraku.ac.ir

سردبیر


دکتر علی احمد ناصح استاد دانشگاه قم

علوم قرآن و حدیث

  • aliahmadnasehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود طیب حسینی دانشیار علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علوم قرآن و حدیث

  • tayebhrihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی امین ناجی دانشیار دانشگاه پیام نور دانشگاه مرکزی تهران

علوم قرآن و حدیث

  • mh_aminnajipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم ابراهیمی استاد وابسته گروه الهیات دانشگاه اراک و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی.

فقه و اصول

  • e-ebrahimiaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طبیبی دانشیاز علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

علوم قرآن و حدیث

  • a-tabibiaraku.ac.ir

کارشناس نشریه


الهام فرجاد کارشناس نشریه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی

  • farjadelhamgmail.com