مدیر مسئول


دکترعلی حسن بیگی استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

سردبیر


دکتر علی احمد ناصح استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علیرضا طبیبی استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محمدکاظم فرقانی دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم اقبال دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


رحمت اله عبداله زاده آرانی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگل، آران و بیدگل، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


فاطمه دست رنج دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل سجادی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


محمود شهبازی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی شریفی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علی کربلایی‌پازکی دانشیار تخصصی کلام اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


روح‌اله محمدعلی‌نژادعمران دانشیار مدرسی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

کارشناس نشریه


الهام فرجاد دانشکده ادبیات و زبان ها و دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

کارشناس ارشد

  • e-farjadaraku.ac.ir