نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

2 استاد و هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

کتاب «الاخبارُ الدَّخیلَة» یکی از آثار رزشمند علامه محمدتقی شوشتری (متوفای 1374ش) رجالی معاصر است. ایشان این کتاب را در مورد احادیث جعلی (موضوعه) و تحریف شده نوشته است. در این مقاله یکی از روایاتی را که ایشان در کتاب اخبار الدخیلة با عنوان روایت «قامت آدم علیه السّلام» جعلی دانسته اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که با روش و رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی اعتبار سنجی سندی و دلالی روایت فوق پرداخته بیانگر این است که اشکالات و نقد مرحوم شوشتری بر روایت وارد است و روایت فوق از لحاظ سند دچار ضعف و از لحاظ متن غیر قابل دفاع می‌باشد. گرچه برخی با هدف دفاع از حدیث، سعی نموده اند اشکالات شوشتری را پاسخ داده و رد نمایند، امّا بررسی روایت بر اساس ضوابط صحیح نقدِحدیث، نشان می‌دهد پاسخ ایشان قابل قبول نیست. حدیث مذکور در تعارض با آیات قرآن، روایات معتبر، یافته ها و شواهد علمی است و با باورهای کلامی شیعه سازگاری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of the narration of Adam's height based on theological beliefs

نویسندگان [English]

 • Hadi Eslami 1
 • Abdolhadi Masoudi 2

1 Doctoral candidate of Quran and Hadith, University of Quran and Hadith, Qom, Iran

2 Professor and Faculty Member of Quran and Hadith University, Qom, Iran

چکیده [English]

The book "Al-Akhbar al-dakhila" is one of the great works by Allameh Mohammad Taqi Shushtri, a contemporary scholar. He wrote this book about fake and distorted hadiths. This article studies one of the narrations that he considered to be fake in his book: The Height of Adam (peace be upon him). The present research, which examines the documentary validation and citation of the above narrative with a descriptive-analytical approach, shows that the late Shoushtari's criticisms of the narrative are valid, and the above narrative is weak in terms of its document and indefensible in terms of content. Although some have tried to answer and refute Shushtri's problems with the aim of defending the hadith, but the examination of the narration based on criteria of hadith criticism shows that such claims are not acceptable. The mentioned hadith is incompatible with the Quranic verses, authentic narrations, scientific findings and evidence and Shia theological beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hazrat Adam (pbuh)
 • height
 • Israelite
 • Al-Akhbar al-dakhila
 1. - قرآن مجید

  1. ابن حنبل، احمد، بی تا، المسند، بیروت: دار الکتب الاسلامیة و دار الصادر.
  2. امین عاملی‏، سید محسن، اعیان الشیعة، ج ‏2، ص 234، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1406ق.
  3. آشناور، مهدی، "اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجری"، دوفصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات فهم حدیث، سال پنجم، شماره اول، 1397 ش.
  4. بلاغى، صدرالدین، قصص قرآن، 1جلد، امیر کبیر - ایران - تهران، چاپ: 18، 1381 ش.
  5. بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، تحقیق: المرعشلی‌، محمد عبدالرحمن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  6. حسینیان قمى، مهدی، "دفاع از حدیث(10)"، فصلنامه علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، شماره 22، 1380ش.
  7. حلی، حسن بن یوسف بن مطهّر، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، تحقیق جواد قیومی، چاپ اول، بی جا : موسسة نشر الفقاهة، 1417ق.
  8. دیارى بیدگلى، محمد تقى، پژوهشى در باب اسراییلیات در تفاسیر قرآن، 1جلد، سهروردى - تهران، چاپ: دوم، 1383.
  9. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، 4جلد، مرتضوی - تهران، چاپ: دوم، 1374ش.
  10. سبحانی، جعفر، «کافی کافی نیست»، ترجمه علی اوجبی، کتاب ماه دین، ش۱۳۰ و ۱۳۱، سال یازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۷ش.
  11. سعد یوسف محمود ابو عزیز، الإسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفاسیر، ناشر: مکتبة التوفیقیه‏
  12. سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، چاپ چهارم، ناشر: انتشارات اسلام، 1382ش.
  13. شانه چی، کاظم، علم الحدیث، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374ش.
  14. شوشترى، محمد تقى، الأخبار الدخیلة، 4جلد، مکتبة الصدوق - تهران - ایران، چاپ: 1.

  15.شیخ طوسی، الفهرست، محقق، آل بحر العلوم، سید محمد صادق، ص 11، نجف، المکتبة المرتضویه، چاپ اول، بی‌تا.

  1. صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، جامعه مدرسین، 1403 ق.
  2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.

  18.طبری، ابن جریر، تفسیر طبری، مترجمان، چاپ دوم، تهران، انتشارات توس، 1356ش.

  1. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیة)، 8جلد، دار الکتب الإسلامیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
  2. مجلسی، محمدباقر (1404ق)، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت: مؤسسة الوفاء.
  3. مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشکده علوم حدیث، 1384ش.
  4. مسعودی، عبدالهادی، وضع و نقد حدیث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشکده علوم حدیث، تهران 1389ش.
  5. موسوی خویی، سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مرکز نشر آثار شیعه،1410ق.
  6. نجاشی، احمد بن علی، فهرست أسماء مصنفی الشیعة (رجال نجاشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، 1365ش.
  7. نعنانه، رمزی، اسرائیلیات و أثرها فی کتب التفسیر، نشر: دارالقلم، دمشق- سوریه، 1970م.