دو فصلنامه پژوهش های حدیثی-کلامی

دوره انتشار دوفصلنامه
موضوع حدیثی-کلامی
زبان فارسی
شروع انتشار 1401
صاحب امتیاز دانشگاه اراک
مدیر مسئول علی حسن بیگی
سردبیر علی احمد ناصح
کارشناس نشریه الهام فرجاد
ویراستار بخش انگلیسی مهدی واحدی کیا
حروف نگاری و صفحه آرایی الهام فرجاد
نشانی

اراک، خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی کدپستی:88138-38156

تلفن 086-32624130

ISSN (شاپا)

2821-2495
سایت اختصاصی https://thr.araku.ac.ir