حدیث وباورهای کلامی  ارتباطی وثیق با یکدیگر دارنداین ارتباط را در ذیل می توان مشاهده کرد:

  • حدیث بر باورهای کلامی از قبیل عصمت، امامت، علم امام تأثیر گذار است.
  • باورهای کلامی نیز بر حدیث تأثیر بسزایی دارد که این تأثیرات را می توان بر حدیث گذاری، فهم و نقد حدیث مشاهده کرد.
  • تاکنون بصورت روشمند تأثیرات حدیث و کلام بر یکدیگر بررسی نشده است.این نشریه می کوشد تا بستری فراهم گردد که پژوهشگران آراء و دیدگاه های خویش را بصورت روشمند در حوزه های تأثیر گذاری حدیث و کلام بر یکدیگرارائه کنند.